ഇതുപോലെ ഞാൻ നിന്റെ പൂറിൽ പറന്നടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് ധൈര്യമായി മെസ്സേജ് അയക്കൂ